CAPACD Group Photo

Hauv xyoo 2017, ib pab neeg tsis coob ntawm Asian American and Pacific Islander (AAPI) cov thawj coj tau tuaj ua ke thiab cog ib cov noob rau peb qhov AAPI Creative Placemaking Learning Circle. Nyob rau hauv lub zejzos loj kev tsim kho, kev sib tham tau muab los piav tawm thiab tsis tau muaj cov tswv yim uas yuav los teeb kho kom haum raws lub zej zos kev lis kev cai thiab cov neeg zej zos.

Peb kev cia siab tau yog los tsim ib qho chaw kom peb sib tham tau txog cov tseem ntsiab ntawm peb tes haujlawm, thiab nrhiav kev sib txhawb rau peb li yog ib cov neeg khiav haujlwm ntawm cov neej txawv nqaij tawv. Muaj ob peb qho kev sib tham tom qab, nrog kev txhawb nqa los ntawm lub National Endowment for the Arts Our Town Award hauv xyoo 2019, qhov Learning Circle tau tshwm sim muaj. Lub Learning Circle tau loj hlob los ntawm ib co koom haum uas muaj li 20 lub zejzos kev txhim kho thiab koom haum arts uas tau cog lus los muab kev ncaj ncees txhim kho thiab kev khaws tseg ntawm cov AAPI cov zej zog thoob lub teb chaws.

AAPI cov zej zog koom haum txhim kho zoo li peb cov tau muaj kev los saib xyuas txog peb cov zej zog tsis hais peb lub cev thiab kev li kev cai muaj nuj nqis ua ntej qhov ‘kev tsim muaj ib qhov chaw’ tau pib. Peb cov kev ua yog muab kev ua yeeb yam thiab kab lis kev cai los ua cov tsheb rau kev txhim kho zej zog, kev sib koom tes tawm tswv yim rau kev hloov hauv zej zog thiab cov cai, tsav kev lag luam kom loj hlob, thiab daws kev cov nyom hauv peb AAPI cov chaw. Peb ntseeg tias peb cov neeg zej zog thiab ‘cov chaw’ tuav kev sib raug, ntsuj plig, kab lis kev cai, ua nom tswv, thiab lag luam muaj qhov tseem ceeb rau peb lub teb chaws.

Lub sijhawm dhau ntawm peb tes haujlwm, peb cov koom haum tau ntsib kev nyuaj ntau yam— kev ua lag luam ntawm kev lis kev cai, kev paub qab hau thiab tsiv tawm-nrog rau pom lub caij nyoog zoo – rov ua kom muaj kev coj noj coj ua. Peb muaj ib qhov kev pom tau zoo uas cog rau nruab nrab ntawm cov neeg AAPI, peb cov kev lis kev cai, peb cov liv xwm, thiab kev cia siab rau cov tiam tom ntej. Peb los tsim ib qhov kev yog peb ntiag tus rau peb cov zej zog uas tau tsis sib koom ua ke ua ntej los ntawm kev koom haum ua saib tsis taus haiv thiab kev khoo ua pab pawg. Peb lub zeem muag, kev muaj nuj nqis, thiab kev coj ua Muab lub tswv yim qhov ua thiab vim licas peb yuav txhawb nqa thiab loj hlob muaj kev sib koom, ncaj ncees hauv cov zej zog.

Qhov chaw sau tseg no tsuas yog ib txoj kev uas peb los tau ua ke hauv lub zej zog. Peb tau pib kawm txog peb txoj hauv kev ua ke hauv lub 10 Hli 2019 hauv Hilo, Hawai’i, thaum peb los tshawb nrhiav cov kev piv txwv ntawm kab lis kev cai ruaj khov. Thaum lub 3 Hlis 2020, peb qhov Learning Circle tau tuaj ua ke in zaug ntxiv rau hauv San Francisco’s Chinatown los sib tham txog kev txhim kho zej zog hais txog cov kev hem thawj ntawm cov neeg muaj tau twv. Lub rooj sib thamthib peb tau npaj rau lub Fall 2021 uas peb yuav los kawm txog tsim kev lag luam coj los ntawm peb ib cov khub haujlwm hauv Minneapolis/St. Paul, Minnesota.

Lub caij nyoog los kawm ua ke tsis muaj tas. Yog koj muaj kev txaus siab tuaj koom nrog rau peb, lossis txhawb peb tes dej num li ib tus tuaj peb sab, thov nug rau info@nationalcapacd.org.

Qhov AAPI Creative Placemaking Learning Circle yogi b qhov kev pib ntawm lub National Coalition for Asian Pacific American Community Development (CAPACD), txhim los hauv kev sib koom nrog rau peb cov neeg thiab pab nyiaj txiag los ntawm lub National Endowment for the Arts, NeighborWorks America, thiab The Kresge Foundation. Tau muab kev pab txhawb dawb los ntawm lub Local Initiatives Support Corporation, PolicyLink thiab ArtPlace America.

National CAPACD logo
Asian Economic Development Association Logo
Asian Pacific American Network of Oregon
Asia Town Cleveland Logo
Asian Arts Initivative Logo
Asian Community Development Corporation
Chhaya Logo
Chinatown Community Development Center Logo
East Bay Asian Local Development Corporation Logo
HACBED Logo
JACCC logo
Kultivate Labs Logo
Little Tokyo Service Center Logo
PAO Arts Center Logo
SCIDpda Logo
Sustainable Little Tokyo logo
Thai CDC Logo
Think! Chinatown Logo
United Cambodian Community Logo
Wing Luke Museum Logo
ArtPlace Logo
The Kresge Foundation Logo
National Endowment for the Arts Logo
PolicyLink Logo
NeighborWorks America Logo
Local Initiatives Support Corporation Logo