No yog ib co kev khaws cia loj hlob ntawm peb tsim kom muaj rau cov Asian Americans and Pacific Islanders hauv teb chaw Asmeslikas.

Nyeem txog peb lub zeem muag thiab cov tseem ceeb ntawm no

Tshawb nrhiav nrog cov tseem ntsiab hauv qab no,

Lossis nias ib qho duab kom pom cov piv txwv