<- back

Freedom Youth Squad

Ib Qhov Kev Sib Tshuam Nyuaj rau Cov Chaw Nyob Nyab Xeeb

Freedom Inc.

Madison, WI

Freedom Youth Squad yog ib cov thawj coj hluas hauv Madison, WI uas tau rau siab rau kev coj ua kom tsis muaj kev ua phem rau cov zejzos Southeast Asian thiab Dub. Ib lub luag haujlwm loj ntawm pawg Freedom Youth Squad yog Police Free Schools, uas muaj plaub qhov kev xav tau:

  • Coj cov neeg ceev xwm tawm hauv cov tsev kawm ntawv.
  • Nqis peev hauv txoj kev coj, nyob huv, thiab tsim yam tshiab ntawm cov hluas Dub thiab cov hluas txawv nqaij taws.
  • Siv cov hluas kev cob qhia ncaj ncees tsis yog nrhiav txim rau cov hluas.
  • Muab rau cov hluas, niamtxiv, thiab cov neeg laus ntseeg tau lub zog kev txiav txim ntawv cov tsev kawm ntawv.

Thaum lub 6 Hli 2020, pawg Freedom Youth Squad qhov kev coj ua tau mus zoo thiab pawg Madison Metropolitan School Board tau tawm suab pom zoo tso tseg kev cog lus nrog rau lub Madison Police Department.

“Neeg ceev xwm ua tsis tau ib yam dabtsi rau kuv hauv tsev kawm ntawv.”

Freedom Inc. Youth

“Peb qhov tseeb yog peb lub Zejzos yog Peb txoj kev los ua vim peb tsis yog cov teeb meem, peb yog tib neeg, peb yog lub zejzos. Yog li peb yuav tawm tsam txhua qhov teeb meem uas raug rau peb cov zejzos.”

M Adams

Co-Director Freedom Inc.

Pawg Freedom Youth Squad yog cov hluas thawj coj ntawm Freedom Inc. – ib lub Dub thiab Southeast Asian koom haum uas los ua haujlwm nrog rau cov zejzos tau nyiaj txiag qis mus rau  tsi tau nyiaj ntawm cov neeg txawv nqaij taws hauv Dane County, Wisconsin. Lawv qhov homphiaj yog los ua kom muaj kev ncaj ncees los ntawm kev txuas tej kev sib pab ncaj nqa nrog kev tsim kho thawj coj thiab lub zejzos kev npaj ua uas los tham txog qhov hloov ntawm kev sib raug, kev ua num tswv, kab lis kev cai, kev lag luam kom tsis muaj kev ua phem rau cov poj niam, cov neeg tsis yog poj niam/txiv neej thiab cov hloov los ua pojniam/txivneeg, thiab menyuam hauv cov zejzos ntawm cov neeg txawv nqaij tawv.

Lawv ua haujlwm los daws tus cag muaj ntawm kev ua phem, kev txom nyem, kev ua saib tsis taus thiab ntxub ntxaug, ntseeg tias cov neeg uas raug rau cov teeb meem no yuav tsum muaj suab, lub zog, kev pabcuam thiab kev xaiv, kom muaj qhov hloov tau tshwm sim tej kev sib raug zoo. Tshaj lis pawg Freedom Youth Squad, Freedom Inc. muaj ib cov ntawm cov kev npaj ua  thiab kev nthuav qhia kom tsis muaj kev ua phem thiab txhawb nqa txoj kev nyob nyab xeeb rau cov zejzos Dub thiab Southeast Asian, nrog rau Black Girls Matter, Lotus Youth Group, Viv Ncaus Dance Troop, Khmer Women’s Healing Circle, thiab Debra’s Love.

Qhov tseem ceeb ntawm Freedom Inc. tej kev cuam tshuam cov haujlwm kev ncaj ncees yog peb tug ncej qag: Gender Justice, Queer Justice, thiab Black and Southeast Asian Liberation. Peb tug ncej qag no sawv ua ke thiab muaj qhov ua haujlwm sib chab chaws tau zoo.

Lwm cov kev npaj ua tseem ceeb

“Peb tau yog ib lub tsev saum coj rau ntau tus tib neeg…Li peb kev los txhawb nqa txhua tus hauv haiv, tiam neeg thiab ntau pab tsis hais poj niam/txiv neeg.. Yog vim licas nws tseem ceeb tias peb los tawm tsam rau qhov queer kev ncaj ncess, poj niam/txiv neeg kev ncaj ncees thiab kev saib tsis taus? Vim koj tawm tsam tsis tau rau ib leeg yog tsis los tawm tsam rau lwm tus thiab.”

Kabzuag Vaj, Co-Director Freedom Inc.

“Peb xav nws tseem ceeb heev rau cov neeg los nkag siab tias tsis muab nyiaj txiag rau neeg ceev xwm kuj yog ib qhov teeb meem txog poj niam/txiv neej kev ncaj ncees.”

Jessica Williams

Gender Justice Director for Freedom Inc.

Defend Black Womxn

Tau zas sob lus ntawm “Defend Black Womxn” rau txoj kev Doty Street hauv Plawv Nroog Madison los pib lub lim piam ntawm qhov Gender Justice Action

Tawm tsam poj niam/txiv neej kev ua phem, LGBTQ+ kev ua phem

Thaum lub Trans Week of Remembrance 2020, Freedom Inc. tau ua kev zoo siab thiab hawm txog nws qhov Hloov poj niam/txiv neej thiab tsis qhia poj niam/txiv neej Freedom Fighters

Viv Ncaus Dance Troupe

Qhov Viv Ncaus Dance Troupe tau tsim hauv xyoo 2007 los ntawm ib cov neeg seev cev ntawm Ntsais Plia hauv Madison, WI. Lawv lub homphiaj yog kom tsis pub muaj kev ua phem rau qhov poj niam/txiv neej los tsim kev ua viv ncaus uas los daws yam poj ua tseg yawm ua cia, homophobia, kev saib tsis taus thiab kev muaj/pluag/txawj ntse los ntawm kev siv ntawm Hmoob kev ua yeeb yam. Peb ntseeg tias nws yog ib qhov yuav tsum tau los ua peb cov dab neeg thiab cov dab neeg ntawm txhua tus poj niam uas tshwm sim ua ntej peb, thiab ua li los ntawm Hmoob cov kev seev cev.

Homphiaj

  • Ua kom tsis muaj cov kev cai ntawm kev quab yuam thiab kev ua phem rau cov poj niam, kev tsis qhia yog poj niam/txiv neej, LGBTQ+ cov tib neeg

Cov kawm tau

  • Peb tau pib qhov Southeast Asian kev npaj ua hauv Dub cov ib cheeb tsam.  Peb yeej paub tias peb tsis yog cov thawj coj uas yog, yog li peb tau tsim ib qhov los cob qhia cov hluas Dub thawj coj los muaj kev npaj ua hauv lub zejzos.
  • Peb cia siab los kawm ntawm txhua tus yam tsis muaj saib hlob ib tus twg cov kab lis kev cai lossis tsis hais ib tus twg cov kab lis kev cai; los ua ke tabsis tsis yog ib qho “melting pot.”
  • Peb paub cov raug txim ntawm cov tib neeg Dub thiab siv peb cov tib neeg Southeast Asian uas peb los ua ib daim tiv thaiv.
  • Kev ua yeeb yam yog ob hom ntawm kev npaj ua thiab qhov tseeb kev tawm tsam – ib qhov zog tawm tsam kev ua phem, tawm tsam kev rhuav tshem kab lis kev cai.
  • Cov neeg txhaum ntawm kev ua phem yuav tsum siv tsis tau los ua ib qho kev zam txim los ceev xwm.